Logopedie

Kdy začít s logopedií

V níže vyjmenovaných případech je vhodné vyhledat logopedii již před třetím rokem života dítěte.

rozštěpovými vadami

sluchově postižené děti

děti s tělesným postižením

děti se zrakovým postižením

děti s různými syndromy a jinými kombinovanými vadami

Řeč dítěte do tří let věku

Od narození do tří let věku dítěte dochází k prudkému rozvoji řeči. Děti si nejdříve broukají, pak žvatlají, kolem prvního roku začínají používat první slova, v osmnácti měsících je začínají spojovat do dvouslovných vět, ve třech letech již komunikují v zatím gramaticky nesprávných větách.

Ve třech letech ještě není tolik důležité jakou má dítě výslovnost, ale jaký je obsah jeho řeči:

Slovní zásoba

Tvorba vět

Říkanky, písničky

S tříletým dítětem je možné začít docházet na logopedii v případě, že má:

tzv. opožděný vývoj řeči

je postiženo rozumění řeči

řeč je výrazně nesrozumitelná

řeč je neplynulá (vývojová neplynulost, koktavost)

V případě, že je dítě schopno dobře spolupracovat, je možné začít také s nápravou výslovnosti. POZOR! Pouze s vyvozováním hlásek, které by dítě již v tomto věku mělo umět. Jedná se o hlásky: M B P, D T N L J, K G H Ch, V F, samohlásky A O U I E, OU AU. Nikdy nenapravujeme výslovnost, která neodpovídá věku. Vada výslovnosti se nazývá Dyslálie.

Řeč dítěte od čtyř do pěti let

Vyjadřovací schopnosti dětí se rozvíjí a zlepšují se. Stále narůstá slovní zásoba, děti tvoří složitější a rozvité věty, začínají používat všechny slovní druhy, dysgramatismy postupně ubývají, nechybují v předložkových vazbách, atd. Výslovnost hlásek se stále vyvíjí.

Se čtyřletým dítětem může být zahájena logopedická péče v případě, že ještě neumí vyslovit hlásky odpovídající věku. Jedná se o již výše zmíněné hlásky a dále Bě Vě Mě, Ť Ď Ň.

Nikdy nenapravujeme výslovnost, která neodpovídá věku.

Vada výslovnosti se nazývá Dyslálie.

Se čtyřletým dítětem může být zahájena logopedická péče také v případě, že:

mělo opožděný vývoj řeči nebo má

vývojovou dysfázii

koktavost

Řeč dítěte od pěti let

Po pátém roce jsou děti schopny srozumitelně komunikovat s vrstevníky i dospělými. Orientují se v čase i prostoru, rozeznávají pravou a levou stranu, dokáží vyprávět, popisovat obrázky. Výslovnost hlásek se stále vyvíjí.

S pětiletým dítětem může být zahájena logopedická péče v případě, že ještě neumí vyslovit hlásky odpovídající věku. CSZ, ČŠŽ, R, Ř. I tyto hlásky se samozřejmě mohou spontánně upravit až kolem šestého roku. Není to však pravidlem u všech dětí.

Vždy je potřeba mít na paměti, že logopedická terapie je dlouhodobá záležitost. Může trvat několik měsíců i let.

Při vstupu do školy je ideální, když má dítě fyziologickou (přirozenou, správnou) výslovnost všech hlásek.

Zdroj: http://www.logopedonline.cz/